Ett fältprotokoll som hjälp när man ska mäta hur våra hästar mår

22 augusti, 2012

I en studie som genomförts vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU har man försökt skapa ett fältprotokoll som ska kunna användas i stall och på hästanläggningar för att se och mäta hästarnas välbefinnande.

Horse Connexion skriver i en artikel om den här studien och berättar att målet med den svensk studie som genomförts vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) var att skapa ett fältprotokoll som kan användas på plats i stallar och på hästanläggningar och som täcker alla aspekter av hästars välbefinnande. Den här typen av protokoll har utvecklats för andra djurslag i ett europeiskt projekt som kallas ”Welfare Quality®”.

Horse Connexion berättar vidare i sin artikel att ett protokoll för hästar innehållande 50 olika parametrar testades på två olika ridskolor i Sverige vid två olika tillfällen. Det var ca 25 hästar som bedömdes per dag och man tittade bland annat på munstatus, boxar/spiltor, stallklimat, foderrutiner, eventuella märken från utrustning och enklare hältor.
Resultaten redovisades sedan i olika medeltal när det gällde de båda ridskolorna, det var till exempel 4 och 11% av hästarna som bedömdes ha stallolater som exempelvis krubbbitning, när det gällde hälta så fick man fram siffrorna 4 och 18% så många hästar visade tecken på hälta.
Hela resultatet finns att läsa här:

Slutsatsen var att det saknas pålitliga och praktiskt användbara mätmetoder i relation till några av de kriterier som definierades i projektet Welfare Quality®”.  som exempelvis ”Bra relation mellan djur och människa”, Positiv känslostatus” och ”Frånvaro av obehag orsakad av användning”. Protokollet som användes i studien kommer att utvecklas vidare så att det täcker alla aspekter av hästvälfärd. Detta protokoll kan användas exempelvis vid djurskyddskontroller, för självbedömning och certifiering av ridskolor och för bedömning av hästvälfärd direkt på hästanläggningar.

Horse Connecion avslutar med att själva konstatera att ”Det är viktigt att ha redskap för bedömning av hästvälfärd som täcker alla aspekter. Därför är det här projektet där man vill skapa ett protokoll som är lätt att använda ”på plats” mycket intressant och lovande”

 

Källa: Horse Connexion

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: