Avmaskning – Parasiter – Träckprov

7 maj, 2012

Träckprov – Varför? Alla hästar har inälvsparasiter i olika mängd, det är när de blir för många parasiter som problem kan uppstå. Hästarna kan drabbas på olika sätt och få olika symptom och ibland behöver det inte vara den som är sjukast som är den största smittbäraren.
Föl och unghästar drabbas lättare av parasitangrepp än vad vuxna hästar gör så när man ska göra en betesplan bör man ta hänsyn till hästarnas ålder.

Man kan ju för att vara på den säkra sidan avmaska alla, men risken finns att parasiterna blir resistenta/immuna mot avmasknings preparat. Idag har vi i Sverige de små blodmaskarna som ofta är resistenta mot bensimidazol-preparat, t ex Axilur. Spolmaskarna svara oftast mycket dåligt vid behandling med ivermektin och moxidektin däremot verkar fenbendazol  ha en god effekt mot spolmaskar. En annan substans som uppmärksammas nu är pyrantel, som används mot bland annat bandmask, här har man sett att det finns resistens och ett alternativ för hästägare som ska maska mot bandmask kan var att använda preparat som innehåller prazikvantel i stället.

Det pratas också om biverkningar av olika slag när det gäller avmaskningspreparat men enligt Eva Osterman-Lind på SVA är det sällsynt med sådana.

Avmaskningsmedel
Det finns flera olika sorters medel att maska av med, de är verksamma på olika sätt och är bra mot olika parasiter. En del preparat tar bort vuxna i maskar i hästens tarmar, andra preparat tar bort larver i olika stadier därför är det viktigt att veta vad det är man avmaskar mot.

När du avmaskar din häst så ska du vara noga med att den får rätt mängd av avmaskningsmedlet, varken för mycket eller för lite är bra.  Man bör också byta preparat varje eller vartannat år för att på så sätt minska risken för att parasiterna ska bli resistenta.

Resistens är en nedsatt känslighet hos mikroorganismer, i detta fall maskar, mot avdödande medel (avmaskningsmedel). I varje population av maskar finns det alltid individer som är okänsliga och överlever en avmaskning. Vid täta/opåkallade avmasknignar gynnas dessa individers fortplantning, eftersom de känsliga individerna slås ut gång på gång innan de hinner föröka sig. Till slut blir det övervikt av de okänsliga maskarna. Då föreligger resistens. Källa SVA

Avmaskningsmedel innehåller olika substanser några substanser som används är: pyrantel, ivermektin, prazikvantel och moxidektin, substanserna har olika lång verkan och de  mot olika parasiter.

Pyrantel preparat är verksamma i ca 4-6 veckor
avmaskningsmedel:  banminth, fyrantel

Ivermektin preparat är verksamma i 8 veckor
avmaskningsmedel: bimectin, eraquell, equimax, ivomec, ivomec comp, noromectin

Moxidektin preparat är verksamma i cirka 12-14 veckor
avmaskningsmedel: cydectin, cydectin comp

Här kommer du inte att hitta någon information om vilket preparat som är bra mot vad,  det är bättre att söka den dags aktuella informationen hos sva, din veterinär eller apoteket.

Vad kan man då göra för att minimera antalet parasiter i hästens närmiljö
Antal hästar i hagen

Ju flera hästar i samma hage desto större blir smittrycket, en hästmocka innehåller ungefär 200-500 ägg/gram så det blir en del parasiter. En tumregel är att det på betet ska vara en häst/tunnland.

Skilj på sommar och vinter hagar
Flera av hästens parasiter överlever vintern vilket får till följd att om man använder samma hagar sommar som vinter så blir smitt trycket högt

Växelbete
Eftersom parasiterna oftast inte infekterar mer än ett djurslag så är sambete eller växelbete bra för att reducera smittrycket.

Mocka rasthagarna – fållorna en gång i veckan
Genom att mocka ur hagar – fållor så kan man reducera antalet ägg-parasiter kraftigt.

Hagar – Fållor
Om man använder flera hagar – fållor så bör dessa bara betas en gång per år.

Putsa ratorna.
Ska man göra varma  och torra sommardagar för då dör de nykläckta larverna. Det här ska ske med jämna intervaller annars fyller det inte någon funktion utan kan i värsta fall öka antalet parasiter

Sommarhage – bete
Om man inte har tagit ett träckprov som visar något annat så bör hästarna avmaskas senast 3 dagar innan de släpps på bete.

Planering av hagar och hästar
En sådan planering kan innehålla exempelvis följande vilka hästar går tillsammans och i vilka hagar har de gått, sommar – vinter hagar, hästarnas ålder, har man avmaskat och i så fall med vilket preparat.

Exempel på inälvsparasiter på häst

Stora blodmaskar strongylus vulgaris m.fl.
De stora blodmaskarna är en av få parasiter som kan ta död på sitt värddjur. Maskarna kan till exempel orsaka inflammationer, svåra kolikanfall och i sällsynta fall kan larverna nå fram till hjärtat och även där orsaka livshotande inflammationer. Stora blodmaskar är ca 2-4 cm långa och kroppen är ganska kraftig, de är gråvita eller lätt rödaktiga.
Preparat: Ivermektin, moxidektin,pyrantel.

Små blodmaskar cyathostominae spp
Är de vanligast förekommande inälvsmaskarna hos häst, nästan alla hästar på bete drabbas av dessa. De vuxna maskarna lever i hästens grovtarm och hästarna smittas när de äter smittsamma larver på betet.
Blodmaskarna kan man se i hästens träck ca 1 dygn efter avmaskning, maskarna är mellan 5 och 15 mm långa och är gråvita eller lätt rödfärgade.
Preparat:

Spolmask                                     parascaris equrorum
Spolmasken är vanligast på föl och unga hästar, friska vuxna hästar drabbas inte så ofta av spolmask. Larven vandrar från tunntarmen till levern-lunga-tunntarm och  producerar en mängd ägg. Eftersom spolmasken producerar så många ägg så blir hästarnas närmiljö snabbt nedsmittad. Äggen är mycket motståndskraftiga och kan finnas kvar i hästarnas närmiljö i många år. Typiska symtom på spolmaskinflammation är att fölen blir lite bukiga, pälsen blir lite raggig och kotorna kan bli galliga.
Spolmasken är ca 15-28 cm lång men den kan bli dubbelt så stor, färgen är vitgul och kroppen är spolformad och relativt tjock.

Springmask oxyuris equi
Springmask på våra hästar är inte så vanligt. Masken lever i tjocktarmen, honorna söker sig mot hästens analöppning och lägger där sina ägg. Vanliga symptom på springmask är klåda, hästen kliar sin bakdel mot olika föremål vilket ofta leder till hud inflammationer och  sår runt svansroten. Maskarna brukar ibland förväxlas med spolmaskar båda sorterna är gulvita till färgen. Springmaskarna är olika stora beroende på kön, hanarna är 9-12mm långa medan honorna är 100-150mm långa.

Bandmask anoplocephala perfoliata
Bandmask har påvisats hos 65 procent av svenska hästar och är den parasit som verkar öka mest hos våra hästar. Maskarna lever i övergången mellan tunntarmen och blindtarmen och där kan de ibland orsaka sår och infektioner i slemhinnan.
Bandmaskarna är platta och de 5-8cm långa, färgen är vit.

Styngflugan Gasterophilus intestinalis
Är en insekt som liknar en humla-bi, som lever några veckor under sommaren. Smittrycket har minskat och i vissa delar av landet är den nästan försvunnen. Styngflugan lägger oftast sina ägg på hästarnas framben, hästen äter eller slickar sedan i sig larverna,  larverna övervintrar sedan i hästens magsäck. Äggen är gulvita och går att se med ögat, larverna som sedan kläcks blir ca 2 cm långa och har en rödaktig färg.

Symptom på eventuellt maskangrepp

Diarré – Förstoppning
Kolik
Dåligt hull
Feber
Blodbrist
Raggig hårrem
Vantrivsel
Diffus hälta

Vill du läsa veta mera om avmaskning – parasiter – träckprov

Eva Osterman Lind, pressmeddelande från slu

©Text och Bild: Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: