Häst avled efter behandling veterinären fick en erinran.

21 november, 2011

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har behandlat flera ärenden här är två fall en veterinär blev friad från anmälan om felbehandling av häst och en veterinär fick en erinran.

En hästägare har anmält en veterinär i Hallsberg till ansvarsnämnden för felbehandling av häst.
Bakgrund: Ägaren till hästen uppger att hon ringde till jourveterinären eftersom hon misstänkte att hennes häst hade foderstruppsförstoppning, hästen hade inte ätit något nämnvärt, den hostade och det rann även kraftigt ur munnen på hästen. Veterinären som kom ut gjorde enligt ägaren inte någon riktigt undersökning utan ville genast slanga hästen, hon uppger även att hästen blev så kraftig sederad så att den knappt kunde stå upp. När veterinären sonderade hästen så fann han inte något, utan han sa att det kanske satt något i hästens mun. Veterinären hade inte med sig munrulle eller munstege ,så hästen undersöktes enligt ägaren i dåligt ljus och för hand. Ingenting i munnen hittades däremot så såg han att hästen hade en lusinfektion vilket den behandlades emot, hästen fick dropp och B-vitamin.

Några dagar senare ringde ägaren till en veterinär igen, en annan veterinär,  eftersom hästen såg bedrövlig ut och inte åt. Vid den här undersökningen som utfördes med ”rätt utrustning” fann veterinären en böld längst bak vid tungroten. Bölden sprack och det kom ut var, hästen behandlades med antibiotika och tillfrisknade.  Ägarens uppfattning är att om första veterinären haft med sig rätt utrusning så skulle hästens böld upptäckts tidigare och sedan så borde han även ha vetet om att hästar med foderstruppsförstoppning inte ”rinner ur munnen” utan det ”rinner ur näsan” vid foderstruppsförstoppning.

Den anmälda veterinären konstaterar att de måste ha uppstått flera missförstånd. Han undersökte hästen innan han slangade den och han informerade även ägaren om att hästen kunde bli vinglig efter sedering. Sederingen fyllde den funktionen att hästen blev lugn så att han kunde undersöka den men den har även en smärtstillande effekt, veterinärens uppfattning är att det var en ”helt normal” sedering. Han påpekar även att munrulle eller munstege inte alltid behövs vid undersökning av hästar som man misstänker har foderstruppsförstoppning, ljuset vid tillfället då han undersökte hästen var fullt tillräckligt. Däremot så ville ägaren få hästen behandlad mot ringorm, veterinären fann då att hästen var utsatt för en ”massivt lusinfektion” hästen var även uttorkad, den fick då vätska och B-vitamin.

Enligt den andra veterinären som undersökte hästen så upptäcktes bölden hos hästen av en slump efter det att en spolspruta trycks för långt upp bredvid tungan.

Beslut:
Statens jordbruksverk anser inte att veterinären ifråga har agerat försumligt i sin yrkesutövning.
Ansvarsnämnden konstaterar att det kan vara svårt att hitta bölder långt bak i hästens mun och i det här fallet så kan det vara så att bölden inte fanns där vid första undersökningen utan den utvecklades under de 4 dagarna som gick mellan de båda undersökningar. Ingen kritik riktas mot veterinären utan de anser att han har gjort en fullgod undersökning, ingen disciplinpåföljd.

Ärende nr två

I ärende nr två är det jordbruksverket som står som anmälare, motpart är en veterinär och i det här fallet handlar det om disciplin ansvar.

I november 2010 togs ett beslut av jordbruksverket om att ge en hästägare skadeståndsersättning till följd av en felaktig behandling av ägarens häst, anmälan här gäller mot den veterinär som utförde behandlingen.

Jordbruksverket anger följande:
Bakgrund: en natt i juli 2010 undersökte den aktuella veterinären en häst med sårskada, hästen sederades med Domosedan intravenöst och behandlades med Hippotrim intravenöst. Fem minuter efter det att hästen fått Hippotrim föll den i hopp i sin box och avled.
Läser man i FASS under rubriken indikationer så anges det där att det är en kontraindikation att samtidigt med detomidin ge trimetoprim/sulfa intravenöst, samt att tillförsel av trimetoprim/sulfa intravenöst kan interagera med detomidin och utlösa fatala arytmier hos detomidin sederade hästar.
Jordbruksverket anser att det ska prövas om ”en veterinär åsidosätter sina skyldigheter vid verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård när trimetoprim/sulfa injiceras intravenöst på en detomidinsederad häst.”

Veterinären, uppger att han blev utkallad sent på natten till häst med ett skadat bakben.
Innan hästen behandlades med Hippotrim så läste veterinären i FASS under avsnitten indikationer, försiktighet, biverkningar, kontraindikationer och dosering och han hittade inte något om att den här aktuella kombinationen skulle kunna orsaka fatala arytmier hos häst.

Veterinären gjorde efter dödsfallet en anmälan om läkemedelsbiverkning och i det svar han fick från läkemedelsverket efter deras utredning så står det att ”inget klart samband mellan det inträffade och de produkter som använts.”
När det gäller om han har åsidosatt sina skyldigheter så påpekar veterinären att han innan han började behandla hästen inhämtade information, han tycker att i de avsnitt som han läste borde rimligtvis samtliga allvarliga biverkningar stå med. Han överlåter till ansvarsnämnden att bedöma om han har varit försumlig i sin yrkesutövning.

Ansvarsnämnden skriver i sitt beslut, att det är väl känt att behandling med preparatet Hippotrim kan utlösa fatala arytmier hos hästar om de har fått lugnande medicin som innehåller detomidin, domosedan innehåller detta ämnet.  I FASS finns de här biverkningarna upptagna, om man läser om preparatet Domosedan.
De konstaterar att veterinären varit försumlig och att han även har gett hästen en för hög dos av preparatet domosedan, även där anser de att han varit oaktsam.
Ansvarsnämnden bedömning blir att ”dessa fel med stor sannolikhet har förorsakat att hästen dog”, de konstaterat att mot bakgrund av det nu anförda kan veterinären inte undgå en disciplinpåföljd i form av erinran.”
Ovanstående är två utdrag och båda fallen kan överklagas.

  • Arytmi=  onormal hjärtrytm, den kan vara oregelbunden antingen för snabb eller för långsam.
  • Kontraindiakation; skäl som talar emot en åtgärd/skäl för att inte vidta åtgärd
  • Interaktion:  läkemedels påverkan på annat läkemedels effekt.
  • Fatala: dödliga, olyckliga,

Källa: Ansvarsnämnden för Djurens Hälso- och sjukvårds beslut.

Bilder: Åsa Pernes

Övriga Artiklar

Previous post:

Next post: